Skip Navigation Linksหน้าหลัก > >เกี่ยวกับสหกิจศึกษา
 
เอกสารสหกิจศึกษา

 

หมวด : คู่มือสหกิจศึกษา
 
 
 
หมวด : รายงานผลการปฎิบัติงาน
 
 
หมวด : โครงงานสหกิจศึกษา หรือ  การเรียนรู้อิสระ  หรือ  ปัญหาพิเศษ
มพ498          *   คำร้องขอลงทะเบียน มพ498 และแผนการเรียนรู้อิสระ
            *  แบบฟอร์มการเรียนรู้อิสระ
ปัญหาพิเศษ          *  แผนผังขั้นตอนการส่งเอกสารปัญหาพิเศษ2560
 
โครงงาน    สหกิจศึกษา
หมวด : ตัวอย่างหนังสือราชการ
 
  • หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาสหกิจ
 
  • หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาสหกิจภาคฤดูร้อน
 
หมวด : นักศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
หมวด : สถานประกอบการ
 
 
 
 
หมวด : อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
 
 
  * แบบบันทึกข้อมูลสถานประกอบการ (ID77)