ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระบบสารสนเทศ ฝ่ายงานวิชาการและวิจัย และ เชิญส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอน