SiteMap : Skip Navigation Links
ข่าวประชาสัมพันธ์

1.เลือกที่แท็บสมัครเรียน

2.คลิกที่รูป " ระบบรับตรง "

3.คลิกที่ปุ่ม " รับข้อตกลง"

4.คลิกที่ช่อง "สมัครเรียน" ในช่องสาขาวิชาที่จะสมัคร

5.กรอกข้อมูลให้ครบในช่องที่กำหนด เสร็จแล้วให้คลิกที่ " บันทึก"

6.เลือกที่แท็บพิมพ์เอกสาร เพื่อพิมพ์ใบสมัคร

พิมพ์/แก้ไขใบสมัคร สำหรับส่งเอกสารการสมัครเข้าเรียนต่อระบบรับตรง ที่นี่

             1. ชำระผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

             2. ชำระผ่าน บริษัทเคาเตอร์เซอร์วิส จำกัด หรือ 7-Eleven ทุกจุดให้บริการทั่วประเทศ

      ช่วงเวลาการชำระเงิน 15 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2564

     สามารถพิมพ์เอกสารการชำระเงินได้ที่ www.admissions.mju.ac.th

 

[     ]  1. ใบสมัครเรียน (ปริ้นส์ผ่านระบบการสมัครออนไลน์)

[     ]  2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด.

[     ]  3.สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด

[     ]  4.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  4-6 ภาคการเรียน

[     ]  5.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (เปลี่ยนหลังจากใบ ปพ.1 ฉบับถาวรออกแล้ว) (ถ้ามี)

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 (ระบบรับตรง)

หลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน

รับผู้ที่จบ ปวส.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนเป็นต้นไป

สาขาที่เปิดรับสมัคร

1.สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช

2.สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์                         

3.สาขาการจัดการชุมชน

4.สาขาการบัญชี

5.สาขารัฐศาสตร์

หลักสูตร 4 ปี

รับผู้ที่จบ ม.6หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน(ตามคุณสมบัติที่สาขากำหนด)

สาขาที่เปิดรับสมัคร

1.สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช

2.สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

3.สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

4.สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้

5.สาขาเกษตรป่าไม้

6.สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว

7.สาขาการจัดการชุมชน

8.สาขารัฐศาสตร์

9.สาขาการบัญชี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2565