เชิญนักศึกษาที่จะไปสหกิจศึกษา เข้าร่วมอบรมการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ระบบสหกิจศึกษา
ภาคภูมิ บุญมาภิ 16 สิงหาคม 2558
เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
ภาคภูมิ บุญมาภิ 12 พฤศจิกายน 2557
ผลิตข้อสอบปลายภาาคเรียนที่1/2557
ภาคภูมิ บุญมาภิ 5 พฤศจิกายน 2557
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระบบสารสนเทศ ฝ่ายงานวิชาการและวิจัย และ เชิญส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอน
ภาคภูมิ บุญมาภิ 25 มิถุนายน 2556
วันที่ผลิตข้อสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2
ภาคภูมิ บุญมาภิ 25 มกราคม 2556
ดาวน์โหลดฟอร์ม มคอ.2
จันทร์ธิมา เตโช 1 มกราคม 2556
แจ้งตรวจสอบตารางสอบปลายภาค 1/2555 ของนักศึกษา
สุดธาวรรณ ไชยวุฒิ 24 กันยายน 2555
ชี้แจงการดำเนินการจัดทำข้อสอบปลายภาค 1/2555
สุดธาวรรณ ไชยวุฒิ 19 กันยายน 2555
เอกสารประกอบการอบรมสหกิจ ปี 2555
ภาคภูมิ บุญมาภิ 27 สิงหาคม 2555
ตารางคุมสอบกลางภาค 1/2555 แสดงผู้กำกับห้องสอบ
สุดธาวรรณ ไชยวุฒิ 18 กรกฎาคม 2555
โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์
ภาคภูมิ บุญมาภิ 7 กรกฎาคม 2555
แจ้งการนำรายวิชาเข้าสอบ และกำหนดการส่งข้อสอบกลางภาค 1/2555
สุดธาวรรณ ไชยวุฒิ 3 กรกฎาคม 2555
กำหนดส่งชื่อหลักสูตรใหม่ ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2555
จันทร์ธิมา เตโช 13 มิถุนายน 2555