บุคลากรฝ่ายงานวิชาการและวิจัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติby Pakpoom Boonmapi Photography

 • ดร.ศุกรี อยู่สุข

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

  โทรศัพท์ 6022. E-mail:

 • อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์

  หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

  โทรศัพท์ 6021. E-mail:

 • ชญานิศ ปัญญา

  นักวิชาการศึกษา

  งานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

  โทรศัพท์ 6056. E-mail:

 • วิจิตรา กระต่ายทอง

  นักวิชาการศึกษา

  งานแนะแนวการศึกษา และเอกสาร มคอ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

  โทรศัพท์ 6056. E-mail:

 • ภาคภูมิ บุญมาภิ

  นักวิชาการศึกษา

  จัดทำและดูแลระบบฐานข้อมูลฝ่ายงานวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

  โทรศัพท์ 6037. E-mail:

 • ฉลวย จันศรี

  นักวิชาการศึกษา

  งานตารางเรียนตารางสอนและสอบ

  โทรศัพท์ 6019. E-mail:

 • วาสนา วรรณคำ

  นักวิชาการศึกษา

  เอกสารใบคำร้องนักศึกษา และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

  โทรศัพท์ 6018. E-mail:

 • จันทร์ธิมา ปินคำ

  นักวิชาการศึกษา

  - งานส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
  - งานการจัดแผนการศึกษา
  - งานประกันคุณภาพการศึกษาองค์ประกอบที่ 2.1
  - งานประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำเดือน
  - งานจัดทำโครงการ/งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

  โทรศัพท์ 6095. E-mail:

 • ธนากร แนวพิชิต

  นักวิชาการศึกษา

  โทรศัพท์ 6095. E-mail: