เชิญนักศึกษาที่จะไปสหกิจศึกษา เข้าร่วมอบรมการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ระบบสหกิจศึกษา
 
 

วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ อาคารนำชัยทนุผล ชั้น 2 (ห้องฉายหนัง) เวลา 13.00 น.

หัวข้อการอบรม

-กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอไปปฎิบัติงานสหกิจศึกษา

-กรอกแบบฟอร์มสมัครงานสหกิจศึกษา

โดยนายภาคภูมิ บุญมาภิ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ