ผลิตข้อสอบปลายภาาคเรียนที่1/2557
 
 

ทางฝ่ายงานวิชาการได้กำหนดวันผลิตข้อสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2557 
ในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ถึง วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557
ตั้งแต่ เวลา 9.00 น.-16.00 น. 
และทางคณาจารย์สามารถพิมพ์ใบปะหน้าข้อสอบได้ภายใน วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557