ชี้แจงการดำเนินการจัดทำข้อสอบปลายภาค 1/2555
 
 
        แจ้งการดำเนินการจัดทำข้อสอบ ระหว่างวันที่  19 - 27  กันยายน  2555  นี้
โดยอาจารย์ดำเนินการพิมพ์ใบปะหน้าซองข้อสอบ  ด้วยวิธีการดังนี้

    
   1.  login  เข้าระบบงานวิชาการฯ  แม่โจ้แพร่ฯ
        2.  เลือกในส่วนการสอบ 
        3.  เลือกพิมพ์ใบปะหน้าซองข้อสอบ   จะแสดงรายวิชาที่ท่านรับผิดชอบ
        4.  โปรดตรวจสอบการตั้งค่าเอกสารการพิมพ์ให้เป็นขนาดแนวนอน  A4 ก่อนพิมพ์
        5.  พิมพ์รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ  

        6.  ติดเอกสารใบปะหน้าซองด้วยกาว   เว้นส่วนบันทึกเหตุการณ์ไว้  และนำต้นฉบับใส่ในซอง
        7.  ส่งซองข้อสอบให้เจ้าหน้าที่ทำการรับข้อสอบ
  และผลิตข้อสอบ
        8.  สามารถตรวจสอบลำดับคิวข้อสอบที่ท่านนำส่ง   และสถานะการผลิต  ว่าเรียบร้อยหรือไม่หน้าระบบ
        9.  อาจารย์นับกระดาษคำตอบ/ใส่กระดาษฟูลสแก๊ป ตรวจสอบข้อสอบ/จำนวนข้อสอบว่าถูกต้องหรือไม่  พร้อมลงลายชื่อ ปิดผนึกซอง
        10. นำข้อสอบส่งเจ้าหน้าที่เพื่อรับเข้าคลัง

           

        หมายเหตุ **  ลำดับที่  1-5  ดำเนินการผ่านหน้าระบบ    ,  ลำดับที่   6-10  ดำเนินการ  ณ  ห้องข้อสอบ