ตารางคุมสอบกลางภาค 1/2555 แสดงผู้กำกับห้องสอบ
 
 
1. ผู้กำกับห้องสอบเริ่มปฏิบัติงานวันจันทร์ที่  23  กรกฎาคม 2555- วันศุกร์ ที่ 27  กรกฎาคม 2555
2. เวลากำกับห้องสอบ  3  ช่วงเวลา  คือ   08.00-11.00 , 12.00-15.00 , 16.00-19.00
3. รับข้อสอบก่อนสอบเวลา   30  นาที   และส่งข้อสอบหลังสอบภายใน  30 นาที
4.   นักศึกษาชั้นปีที่ 1  รหัส  55  ใช้บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรที่แสดงหลักฐานติดรูปถ่ายของนักศึกษา

file 1:เอกสารตารางสอบแสดงผู้คุมสอบ สอบกลางภาค 1/2555