โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์
 
 

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อแผนการศึกษา ทางงานบริการการศึกษาจึงได้จัดให้มีการทบทวนแผนการศึกษาสำหรับสาขาวิชาขึ้น กำหนดจัดขึ้นวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ และ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการlอน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติต่อไป